zamknij stronę

Gospodarka Hiszpanii 


Wskaźnik Hiszpania Unia Europejska 
(średnio)
% wielkości Hiszpanii w stosunku do UE
Powierzchnia 506 tys. km2 215 tys. km2 235%
Ludność 39,3 mln 25 mln 157%
Gęstość zaludnienia 78 osób na km2 117 osób na km2 67%
PKB 533 mld USD 533 mld USD 100%
PKB na 1 mieszkańca (1) 17000 20500 83%
Inflacja 2,8% 1,3% 215%
Bezrobocie 14% 9% 155%
Zatrudnienie w rolnictwie 12% 5% 240%
1.W standardowych jednostkach mocy nabywczej

Za niezwykle istotne dla potrzeb niniejszego opracowania uznaliśmy porównanie i przedstawienie w obiektywny sposób sytuacji Hiszpanii na tle Unii Europejskiej rzeczywistego celu ukazania rzeczywistego stanu gospodarki i potencjału rozwojowego tego państwa.
Chcąc uniknąć zbyt obszernej, i przez to nużącej, charakterystyki gospodarczej Hiszpanii wykorzystaliśmy do zaprezentowania jej kondycji społeczno - ekonomicznej, powszechnie stosowaną w Unii analizę metodologiczną wskaźników syntetycznych, opartą na ich merytorycznym zróżnicowaniu. Odpowiedni dobór dostępnych mierników umożliwił nam ocenę poziomu społeczno – ekonomicznego tego kraju.
Każdy ze wskaźników, umieszczony na wykresie radarowym, niesie określoną do odczytania informację, dotyczącą ludności i obszaru, zatrudnienia oraz poziomu życia i wydajności pracy. 
Z grupy wskaźników pozytywnych (kolor czarny) jedynie ludność i obszar oraz PKB mają wartość wyższą bądź porównywalną do średniej dla Unii. Pozostałe mierniki, grupa wskaźników negatywnych (kolor czerwony), obrazują niższą pozycję gospodarczą Hiszpanii w strukturach Unii. Odpowiednio PKB per capita tylko 82,9%, zatrudnienie w sektorze rolnym 240 %, stopa bezrobocia 155,5%, inflacja 215,4% średniej ugrupowania. 
Analiza profilu gospodarki Hiszpanii pozwoliła nam zaliczyć ten kraj do znajdujących się w sytuacji gorszej od średniej dla Unii Europejskiej. Niezaprzeczalnym atutem w rozwoju Hiszpanii jest jej powierzchnia i ludność. Słabym punktem aspekty jej życia gospodarczego. 

Porównawczo 
POLSKA na tle Unii Europejskiej

 

Wskaźnik Hiszpania Unia Europejska 
(średnio)
% wielkości Hiszpanii w stosunku do UE
Powierzchnia 506 tys. km2 215 tys. km2 235%
Ludność 39,3 mln 25 mln 157%
Gęstość zaludnienia 78 osób na km2 117 osób na km2 67%
PKB 533 mld USD 533 mld USD 100%
PKB na 1 mieszkańca (1) 17000 20500 83%
Inflacja 2,8% 1,3% 215%
Bezrobocie 14% 9% 155%
Zatrudnienie w rolnictwie 12% 5% 240%
1.W standardowych jednostkach mocy nabywczej

W kontekście wstąpienia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej uznaliśmy za konieczne ukazanie pozycji społeczno – ekonomicznej Polski na tle całej Unii.
Łatwo można zauważyć, że mocną stroną Polski jest jej potencjał ludnościowy (powyżej 154,4 % średniej Unii), zagrożeniem niski status gospodarczy naszego kraju. Wszystkie mierniki ekonomiczne osiągnęły bowiem wartość pozwalającą nam ulokować Polskę na jednej z niższych pozycji, w sporządzonym przez nas dla potrzeb niniejszego społeczno – gospodarczego opracowania Unii.


Opracowanie przygotował, pod kierunkiem mgr U. Majewskiej, uczeń klasy 1 mg Wojtek Soroka

47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324