Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Unia Europejska a Polska


 1. Informacje oglne
 2. Polska w instytucjach unijnych
 3. Polska gospodarka a warunki z Maastricht
 4. Pomoc UE dla Polski
 5. Droga Polski do UE
   aktualizacja Adam Ploszka - IV 2008r.Informacje oglne

Korzyci z przystpienia Polski do Unii maj charakter polityczny, gospodarczy i spoeczny: poprzez zacienienie zwizkw naszego kraju z krajami UE oraz aktywny udzia Polski w dziaalnoci instytucjonalnej UE zwikszy si bezpieczestwo obywateli oraz pastwa

 • poprzez udzia w Jednolitym Rynku Unii, w ktrym obowizuje swobodny przepyw towarw, osb, usug i kapitau zwikszy si nasz udzia w wymianie handlowej, eksport polskich towarw na rynek unijny.
 • Polska otrzymaa dostp do funduszy strukturalnych, zwikszy si rwnie napyw inwestycji;
 • Integracja pozwolia na swobodne podrowanie, osiedlanie si i podejmowanie pracy, studiowanie wewntrz Unii Europejskiej
 • Polepszenie standardu ycia poprzez zwikszenie si bezpieczestwa wewntrznego
 • Polepszenie si sytuacji w takich dziedzinach jak: pracy, zdrowia i edukacji
 • Wprowadzenie w ycie europejskich norm i przepisw ekologicznych, stosowanie przyjaznych dla rodowiska technologii.

Podsumowujc korzyci wynikajce z czonkostwa Polski w UE –patrzc z perspektywy pierwszych lat- znacznie przewyszyy koszty zwizane z akcesja.Polska w instytucjach unijnych:

Obecnie (tj. IV 2008) Polska funkcjonuje w Unii Europejskiej na zasadach wynegocjowanych w Nicei(traktat nicejski). Jest ona reprezentowana w kadej z instytucji Unijnych:

Rada Europejska – 1 gos
Rada Unii Europejskiej – 21 gosw
Parlament Europejski – 54 osoby
Komisja Europejska – 1 komisarz
Europejski Trybuna Sprawiedliwoci – 1 sdzia
Trybuna Obrachunkowy – 1 sdzia
Komitet Regionw – 21 osob
Komitet Ekonomiczno-Spoeczny-21 osob

Tak dua liczna gosw w RUE i osb w PE jest zwizana z potencjaem demograficznycm Polski.Polska gospodarka a warunki z Maastricht

Polska zostaa przyjta do UE w czasie, gdy Unia Walutowa jest ju wdraana. Uczestnictwo Polski w tym przedsiwziciu niedugo po wstpieniu do Unii Europejskiej nie wydaje si by moliwe z powodu niewypenienia przez Polsk kryteriw z Maastricht. Obecnie Polska spenia lub jest bliska spenienia kryteriw dotyczcych deficytu budetowego i dugu publicznego. Najtrudniejszym do spenienia wymogiem jest obnienie stopy inflacji.

Kryteria czonkostwa w strefie EURO:

 1. inflacja najwyej o 1,5 proc. wysza od redniej inflacji w trzech najlepszych pod tym wzgldem pastwach Eurolandu;
 2. dugoterminowe stopy procentowe najwyej o 2 punkty proc. wysze ni w tych trzech pastwach;
 3. dug publiczny nie wyszy ni 60 proc. PKB;
 4. deficyt budetowy nie wyszy ni 3 proc. PKB;
 5. pozostawanie co najmniej od dwch lat w Europejskim Systemie Walutowym.

Istotnym zagadnieniem jest podejmowana w debacie publicznej kwestia przyjcia wsplnej waluty. Polska podpisujc traktat akcesyjny zobowizaa si do przyjcia wsplnej waluty i od tego nie ma ju odwrotu. Kwestia otwart pozostaje pytanie: „kiedy to zrobi?”.Pomoc UE dla Polski

Pomoc Unijna dla Polski jest przekazywana za pomoc funduszy strukturalnych. Dokumentem okrelajcym kierunki i wysoko wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizacj zamierze rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spjnoci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spjnoci (NSS) to dokument strategiczny okrelajcy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci w Polsce w ramach budetu Wsplnoty na lata 2007–13.czna suma rodkw zaangaowanych w realizacj NSS w latach 2007-2013 wyniesie okoo 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro bdzie pochodzio z budetu UE.

Narodowa Strategia Spjnoci bdzie realizowana za pomoc nastpujcych programw operacyjnych:

 • Program Infrastruktura i rodowisko – 27,9 mld euro,
 • Program Kapita Ludzki – 9,7 mld euro,
 • Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro,
 • Program Rozwj Polski Wschodniej – 2,3 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna - 0,5 mld euro,
 • Programy Europejskiej Wsppracy Terytorialnej - 0,7 mld euro,
 • 16 regionalnych programw (1 dla kadego z wojewdztw) – 16,6 mld euro.

Potral funduszy strukturalnych

Droga Polski do Unii

1989r.
19 wrzenia Polska i Wsplnoty Europejskie podpisay umow w sprawie handlu i wsppracy gospodarczej.


1991r.
26 stycznia polski rzd powoa Penomocnika do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
16 grudnia podpisano Ukad Europejski - umow o stowarzyszeniu Polski ze Wsplnotami Europejskimi oraz ich pastwami czonkowskimi.


1992r.
1 marca wesza w ycie Umowa Przejciowa regulujca kwestie wczeniejszego obowizywania niektrych postanowie Umowy Stowarzyszeniowej Polski ze Wsplnotami Europejskimi.
4 lipca Sejm upowani Prezydenta RP do ratyfikacji Ukadu Europejskiego.


1993r.
9 maja Polska uzyskaa status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE).
21-22 czerwca na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze okrelono polityczne i ekonomiczne kryteria przystpienia krajw Europy rodkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej.
17 padziernika Prezydent RP ratyfikowa Ukad Europejski.


1994r.
1 lutego wszed w ycie Ukad Europejski.
8 kwietnia Polska zoya oficjalny wniosek o czonkostwo w Unii Europejskiej.
8-10 grudnia Rada Europejska przyja w Essen postanowienia dotyczce strategii przedczonkowskiej dla pastw stowarzyszonych Europy rodkowej i Wschodniej.


1995r.
3 maja zostaa opublikowana Biaa Ksiga pt. Przygotowanie krajw Europy rodkowej do integracji z Rynkiem Wewntrznym Unii Europejskiej (przyjta na szczycie UE w Cannes).


1996r.
26 lipca Polska przesaa Komisji Europejskiej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu niezbdnym do przygotowania opinii w sprawie wniosku Polski o czonkostwo w Unii Europejskiej.
8 sierpnia Sejm uchwali ustaw o utworzeniu Komitetu Integracji Europejskiej.


1997r.
28 stycznia Rada Ministrw przyja i przekazaa do Sejmu dokument pt. Narodowa Strategia Integracji,/i>. Zakada si, e negocjacje czonkowskie rozpoczn si na pocztku 1998r. I mog zakoczy si przed rokiem 2000. Kocowym etapem bdzie ratyfikacja traktatu akcesyjnego przez Polsk, pastwa czonkowskie Unii i Parlament Europejski. 16 lipca Komisja Europejska ogosia pozytywn opini nt. Polskiego wniosku o czonkostwo w Unii Europejskiej w Agendzie 2000.


1998r.
31 marca - pocztek negocjacji o czonkostwo Polski w Unii Europejskiej.
29 kwietnia Komitet Integracji Europejskiej przyj Narodowy Program Przygotowania Polski do Czonkostwa w UE, bdcy odpowiedzi na unijny dokument Partnerstwo dla czonkostwa. Zabiegi Polski o czonkostwo w Unii Europejskiej nie oznaczaj, e Polska jest w drodze do Europy. Polska w Europie bya, jest i bdzie.


15.06-16.06.2001
Szczyt w Goetebergu. Unia zobowizuje si, e kandydaci, ktrzy bd gotowi bd mogli zakoczy negocjacje przed kocem 2002 roku i przystpi do Unii w 2004 roku.


14.12-15.12.2001

Szczyt Unii Europejskiej w Laeken. Powstaje lista 10 krajw kandydujcych do UE (w tym Polska), ktre maj szans na czonkostwo w 2004 roku.


28.02.2002

Zapocztkowanie prac nad sposobami pogbiania integracji przez 105-osobowy Konwent Europejski (przedstawiciele 15 pastw UE i 13 krajw kandydujcych pod przewodnictwem Valerego Giscard d Estaing).


21.06-22.06.2002

Szczyt Unii Europejskiej w Sewilii, w czasie ktrego potwierdzono zamiar poszerzenia w 2004 roku Pitnastki o 10 krajw, w tym Polsk.


13.12-14.12.2002

Zakoczenie negocjacji przez 10 pastw i umoliwienie rozszerzenia Unii o: Polsk, Wgry, Republik Czesk, Sowacj, Soweni, Litw, otw, Estoni, Malt i Cypr podczas szczytu w Kopenhadze.


16.04.2003

Podpisanie
Traktatu Akcesyjnego przez penomocnikw 15 pastw czonkowskich Unii Europejskiej i 10 krajw kandydujcych podczas szczytu u stp Akropolu w Atenach.

6-7.06 Referendum w sprawie przystpienia Polski do Unii Europejskiej

04.10.2003
Przywdcy 25 obecnych i przyszych pastw czonkowskich Unii Europejskiej wzili udzia w pierwszej sesji Konferencji Midzyrzdowej w Rzymie majcej przyj konstytucj dla Unii.

01.05.2004
Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych czonkw: Cypr, Czechy, Estoni, Litw, otw, Malt, Polsk, Sowacj, Soweni i Wgry.
Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390896
dzisiaj: 5

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.089768 s